2. Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Χαρακτηρισμός: Υποχρεωτικό Επιλογής

Εξάμηνο Σπουδών: 6ο

ECTS: 6

Ώρες Διδασκαλίας: 3 (Θεωρία)

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με βασικές γνώσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.

Περιεχόμενο: Το μάθημα, ενδεικτικά, θα εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν σε: ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, εισαγωγή στο marketing, έρευνα αγοράς, χρηματοδότηση, τιμολόγηση, κοστολόγηση, ανάπτυξη ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αξιολόγηση ιδεών, e-διαχείριση επιχειρηματικών ονομάτων (brand names, trademarks), το ρόλο της διαφήμισης.

Τρόπος διδασκαλίας:

Στη διάρκεια του μαθήματος:

 • Οι φοιτητές θα αναπτύσσουν σε ομάδες από 6-10 άτομα πραγματικές επιχειρήσεις, με τη συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη της ομάδας υποστήριξης του προγράμματος ή στελεχών από επιχειρήσεις και οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας

 • Θα αξιοποιηθεί λογισμικό που θα βοηθά: στον ποιοτικό σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών και στην διευκρίνιση των κρίσιμων αναγκών των χρηστών τις οποίες το προϊόν θα στοχεύει να καλύψει, στη διενέργεια έρευνας αγοράς στην εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων για την ανάπτυξη της ιδέας και στο σχεδιασμό του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
 • Θα αξιοποιηθούν μελέτες περιπτώσεων οι οποίες θα αποτελούν αντικείμενο παρουσίασης και συζήτησης στη διάρκεια των διαλέξεων.

 • Οι φοιτητές θα επισκεφθούν ένα τμήμα σχεδιασμού επιχείρησης, ώστε να γνωρίσουν από κοντά το χώρο και το περιβάλλον δημιουργίας των επιχειρήσεων.

 • Θα πραγματοποιηθούν δύο διαλέξεις από στελέχη επιχειρήσεων.

Για την καλύτερη εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες του μαθήματος και για την ανάπτυξη σεναρίων θα αξιοποιηθούν μοντέλα εικονικών επιχειρήσεων.

Σελίδα του μαθήματος

 1. Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, White, Margaret A., Κριτική, 2010.
 2. Κατάρτιση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων, Αραβώσης, Κωνσταντίνος, Νομική Βιβλιοθήκη, 2003.
 3. Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς, Σιώμκος, Γεώργιος Ι., Σταμούλη Α.Ε., 2005.
 4. Business Process Modeling, Simulation and Design, Johan,Marklund, Manuel,Laguna, Pearson Education (US), 2004.
 5. Fundamentals of Investments 3 Rev ed, Charles,Corrado, Bradford D.,Jordan, McGraw-Hill Education - Europe, 2004.
 6. E-commerce and V-business, Stuart,Barnes, Brian,Hunt, Elsevier Science & Technology, 2000.

 Τρόπος εξέτασης: Ατομική ή ομαδική εργασία.